Bunyan, Komst en wederkomst

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 35,00

Komst en Welkomst tot Christus

Of de tedere Ingewanden van Christi Liefde
aan den Zondaar opengelegd en vertoond:

Eerst door eene Evangelische Verhandelinge over de
Woorden Christi, Joh. 6 : 37;

Daarna door een openhartig en omstandig verhaal van des Autheurs eigene Bevindinge,
zoo in zijne eerste bekeeringe, als verderen voortgang in de genade,
en zijne ontmoetingen in dezelve.

In het Engelsch beschreven door Mr. Johannes Bunjan,
voorheen Leeraar te Bedford.

In het Nederduitsch vertaald.

Nieuwe uitgave.

Nijkerk, I.J. Malga, 1858.
De Voorregten en Voordeelen der Heyligen,

door den Hooggeleerden en zeer vermaarden

Joannes Bunjan, 
Bedienaar des Goddelyken Woords tot Bedford.

Autheur van
Eens Christen Reize na de Eeuwigheid

En om deszelfs Voortreffelykheid uit het Engelsch vertaald.

Hebr. 10 vers 35. En werpt dan uwe Vrymoedigheid niet weg,
welke een groote vergeldinge des Loons heeft.

Letterlyke uitgaaf volgens de Nederduitsche druk van 1735.

Vermeerderd met de Levensschets van Bunjan en zijn laatste Vaarwel.

Utrecht
Wed. M. Melder.
1855


Twee delen in één band.

768