Mel, De lust der heiligen (1)

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 125,00

De lust der Heiligen in Jehovah

of Gebede-boek,
Tot nuttig gebruik in allerhande Tyden,
Staaten en Gelegenheden,

Door
Den zeer Geleerden en Godvruchtigen
D. Coenraad Mel,

Bedienaar des Goddelyken Woords, en 
Opziener der Schoolen, in Herschfeld.

Uit het Hoogduitsch naar den laatsten Druk vertaald.
Deze zestiende Nederduitse druk
vermeerdert met der Heiligen Bidkonst, of
eene Predikatie over Joh. 16 : 23 - 30.

Door denzelfden Autheur.

Te Amsterdam, by
De Erven H. Gartman.

en
Vermandel en Schmidt.
Met Privilegie van Hunne Ed. Groot Mog. de Heeren
Staten van Holland en Westvriesland.
 

755